CHÍNH SÁCH NGƯNG CẤP NƯỚC CỦA THỊ XÃ DO KHÔNG THANH TOÁN (SB998)

ChÍNh SáCh NgưNg CấP NướC Của Thị Xã Do KhôNg Thanh toáN

Thông qua ngày 17 tháng 9 năm 2019

Chính sách này liệt kê các hành động hành chính của Thị xã Yountville, đối với việc thu tiền các tài khoản quá hạn, bao gồm thông báo, phí và ngưng cung cấp dịch vụ. Chính sách này sẽ được cung cấp cho công chúng trên trang web của Town. Mọi câu hỏi liên quan đến chính sách này có thể được chuyển đến 707-944-8851 hoặc Giám đốc Tài chính Thị xã tại 6550 Yount Street, Yountville, CA 94599.

Tài khoản Quá hạn

Các tài khoản quá hạn sau đây được xác định là bất kỳ tài khoản nào chưa được thanh toán (và không thực hiện các thỏa thuận thanh toán hoặc lịch thanh toán thay thế đã định) sau khi kết thúc 21 ngày làm việc sau ngày phát hành hóa đơn nước. Các quy tắc sau đây áp dụng cho việc thu tiền các tài khoản quá hạn:

 1. Tài khoản Số dư Nhỏ: Bất kỳ số dư nào trên hóa đơn từ $20 trở xuống có thể được mang sang, và thêm vào thời hạn thanh toán tiếp theo mà không bị tính phí trả chậm hoặc phát sinh thêm hành động thu nợ.
 2. Phí Trailả chậm: Nếu khoản thanh toán cho hóa đơn không được nhận vào cuối ngày làm việc thứ 21 sau khi hóa đơn được phát hành, một khoản phí trả chậm sẽ được tính.Hạn thanh toán và phí trả chậm sẽ được hiển thị rõ trên hóa đơn.
 3. Miễn Phí Trailả chậm: Theo yêu cầu của khách hàng, Thị xã sẽ miễn phí trả chậm nếu có các tình huống giảm nhẹ và khách hàng chưa bị phạt phí trả chậm cho khoản quá hạn trong 6 tháng trước đó.
 4. Miễn Thông báo Quá hạn và Phí cho Tiểu bang California. Tiểu bang California, vì có cơ sở tài chính tốt và các thay đổi trong phê duyệt ngân sách và thủ tục thanh toán bảo đảm, sẽ không được gửi thông báo quá hạn hoặc phạt phí trả chậm đối với việc thanh toán chậm các tài khoản hiện tại.
 5. Thỏa thuận Kế hoạch Trailả dần. Bất kỳ khách hàng nào không thể thanh toán tiền nước trong thời hạn thanh toán thông thường có thể yêu cầu kế hoạch trả dần để tránh gián đoạn dịch vụ. Thị xã sẽ xem xét tất cả các trường hợp liên quan đến yêu cầu và xác định xem thỏa thuận thanh toán có hợp lý hay không.

  Để đủ điều kiện nhận một lịch trình thanh toán thay thế, khách hàng phải:

  1. Gửi chứng nhận của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính, như được định nghĩa trong Bộ luật Phúc lợi và Định chế, phần 14088(A)(1)(b), chẳng hạn như việc ngưng cung cấp dịch vụ sẽ đe dọa đến tính mạng hoặc đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và sự an toàn của, một cư dân của các tòa nhà nơi dịch vụ được cung cấp.
 6. Thông báo Bổ sung: Theo đúng trách nhiệm, Thị xã sẽ thực hiện một nỗ lực thiện chí hợp lý để thông báo cho khách hàng rằng tài khoản vẫn còn quá hạn và hành động thu nợ tiếp theo sẽ diễn ra trong khoảng 60 ngày sau ngày hạn thanh toán hóa đơn. Các phương tiện thông báo sẽ dựa trên tùy chọn thông báo (tin nhắn văn bản, điện thoại hoặc email) do khách hàng chọn. Khách hàng chưa chọn phương tiện thông báo sẽ được thông báo qua điện thoại. Thị xã không chịu trách nhiệm đối với thông tin liên lạc qua điện thoại hoặc email mà khách hàng không cập nhật.
 7. Thông báo Ngắt Kết nối bằng Văn bản: Thị xã sẽ không ngưng cung cấp nước do không thanh toán cho đến khi khách hàng quá hạn ít nhất 60 ngày. Thị xã sẽ thực hiện một nỗ lực thiện chí, hợp lý để liên hệ với khách hàng bằng văn bản ít nhất 15 ngày trước khi ngưng cung cấp nước do không thanh toán. Thông báo ngắt kết nối bằng văn bản sẽ được gửi đến địa chỉ nhận thư được chỉ định trên tài khoản. Nếu địa chỉ nhận thư khác với địa chỉ của tài sản được cung cấp nước, một thông báo thứ hai sẽ được gửi đến địa chỉ phụ và được gửi đến "Người cư trú". Thông báo ngắt kết nối bằng văn bản sẽ bao gồm:
  • Tên và địa chỉ của khách hàng;
  • Số tiền quá hạn;
  • Thời hạn thanh toán để tránh việc chấm dứt cung cấp dịch vụ;
  • Quy trình xin gia hạn thanh toán;
  • Quá trình kiến nghị xem xét hóa đơn và kháng cáo;
  • Quy trình đăng ký kế hoạch trả dần; và
  • Số điện thoại của đại diện Thị xã, người có thể cung cấp thêm thông tin hoặc tiến hành thỏa thuận thanh toán.
 8. Thông báo Chấm dứt Bốn mươi tám (48) Tiếng: Thị xã sẽ thực hiện một nỗ lực thiện chí, hợp lý để thông báo với khách hàng 48 tiếng trước khi ngắt kết nối dịch vụ nước do không thanh toán. Các phương tiện thông báo sẽ dựa trên tùy chọn thông báo (tin nhắn văn bản, điện thoại hoặc email) do khách hàng chọn. Khách hàng chưa chọn phương tiện thông báo sẽ được thông báo qua điện thoại. Nếu Thị xã không thể liên lạc bằng văn bản, điện thoại hoặc email, một nỗ lực thiện chí sẽ được thực hiện để đến nơi cư trú và để lại thông báo chấm dứt dịch vụ.
 9. Thời hạn Ngắt kết nối: Thị xã phải nhận được tất cả các phí dịch vụ nước quá hạn và các khoản phí liên quan trước 4 chiều vào ngày được chỉ định trong thông báo ngắt kết nối bằng văn bản.
 10. Ngắt Kết nối Dịch vụ Nước Do Không Thanh toán: Thị xã sẽ ngắt kết nối dịch vụ nước bằng cách tắt, và trong một số trường hợp khóa, đồng hồ. Khách hàng sẽ phải trả phí để kết nối lại dịch vụ trong hệ thống thanh toán bất kể đồng hồ có bị tắt hay không.
 11. Kết nối lại Dịch vụ: Để phục hồi hoặc tiếp tục dịch vụ đã bị ngắt kết nối do không thanh toán, khách hàng phải trả phí kết nối lại. Thị xã sẽ nỗ lực kết nối lại dịch vụ ngay khi có thể, nhưng ở mức tối thiểu, sẽ khôi phục dịch vụ trước khi kết thúc ngày làm việc bình thường tiếp theo sau khi thanh toán bất kỳ số tiền quá hạn nào, các khoản phí quá hạn do chấm dứt dịch vụ và tiền đặt cọc để kết nối lại tài khoản. Dịch vụ nước được bật bởi bất kỳ người nào khác ngoài nhân viên Thị xã hoặc không có sự cho phép của Thị xã có thể bị phạt tiền hoặc các khoản phí hoặc lệ phí bổ sung. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do phục hồi trái phép dịch vụ.
 12. Kết nối lại Dịch vụ Sau Giờ làm việc: Dịch vụ được khôi phục sau 4 chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu, hoặc vào cuối tuần hoặc ngày lễ sẽ được tính phí kết nối lại sau giờ làm việc. Dịch vụ sẽ không được khôi phục sau giờ làm việc thông thường trừ khi khách hàng đã được thông báo về phí kết nối lại sau giờ làm việc và đã ký một thỏa thuận xác nhận chi phí và đồng ý liên hệ với bộ phận thanh toán của Thị xã muộn nhất là vào trưa ngày hôm sau để thanh toán khoản phí phải trả. Phí kết nối lại sau giờ làm việc là khoản phí ngoài phí kết nối lại thông thường và phí trả chậm cho tài khoản quá hạn. Nhân viên thị xã trả lời các cuộc gọi dịch vụ không được phép thu tiền thanh toán nhưng sẽ hướng dẫn khách hàng liên hệ với bộ phận thanh toán trước buổi trưa ngày làm việc tiếp theo.

  Đôi khi dịch vụ nước bị ngắt do đây là tài khoản mới và Thị xã chưa nhận được yêu cầu thiết lập dịch vụ. Nếu dịch vụ đang được khôi phục sau giờ làm việc thông thường vì khách hàng chưa thiết lập dịch vụ, khách hàng phải đồng ý liên hệ với bộ phận thanh toán để thiết lập dịch vụ vào ngày làm việc tiếp theo và phí kết nối lại sau giờ làm việc sẽ được miễn. Nếu dịch vụ bị ngưng vì bất kỳ lý do nào không được xác định ở trên, dịch vụ phải được khôi phục càng nhanh càng tốt và khách hàng nên liên hệ với bộ phận thanh toán để giải quyết vấn đề. Phí kết nối lại sau giờ làm việc sẽ không bị tính trong trường hợp này.

 13. Thông báo về việc Xử lý Séc bị Trailả lại: Khi nhận được séc bị trả lại được dùng để thanh toán dịch vụ nước hoặc các khoản phí khác, Thị xã sẽ coi như tài khoản chưa được thanh toán Thị xã sẽ thực hiện một nỗ lực thiện chí, hợp lý để thông báo với khách hàng bằng điện thoại hoặc email về séc bị trả lại. Thông báo 48 tiếng về việc chấm dứt dịch vụ do séc bị trả lại sẽ được tạo. Các phương tiện thông báo sẽ dựa trên tùy chọn thông báo (tin nhắn văn bản, điện thoại hoặc email) do khách hàng chọn. Khách hàng chưa chọn phương tiện thông báo sẽ được thông báo qua điện thoại. Nếu Thị xã không thể liên lạc bằng văn bản, điện thoại hoặc email, một nỗ lực thiện chí sẽ được thực hiện để đến nơi cư trú và để lại thông báo chấm dứt dịch vụ.

  Dịch vụ nước sẽ bị ngắt kết nối nếu số tiền của séc bị trả lại và phí của séc bị trả lại không được thanh toán vào hoặc trước ngày được chỉ định trong thông báo chấm dứt. Tất cả số tiền được thanh toán để đổi séc bị trả lại và để trả phí của séc bị trả lại phải bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hoặc séc được đảm bảo.

 14. Séc bị Trailả lại cho Dịch vụ bị Ngắt Kết nối Trailước đó: Trong trường hợp khách hàng cung cấp séc không hủy ngang để thanh toán để khôi phục dịch vụ nước trước đó đã bị ngắt kết nối do không thanh toán và dịch vụ khôi phục của Thị xã, Thị xã có thể ngắt kết nối dịch vụ ngay lập tức mà không cần thông báo thêm. Thị xã sẽ không cung cấp thông báo chấm dứt 48 tiếng trong trường hợp séc không hủy ngang được sử dụng để thanh toán các khoản phí nước do bị ngưng cung cấp dịch vụ.

  Bất kỳ khách hàng nào phát hành séc không hủy ngang để thanh toán để khôi phục dịch vụ bị tắt do không thanh toán sẽ được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hoặc séc được đảm bảo để khôi phục dịch vụ bị ngắt kết nối trong tương lai trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thanh toán bị trả lại.

 15. Hóa đơn Tranh chấPhone: Khách hàng có thể bào chữa hoặc kháng cáo một hóa đơn theo Bộ luật Thị xã Yountville phần 13.40.010. Để bào chữa hóa đơn, khách hàng phải tuân theo quy trình được quy định sau:
  1. Khách hàng gửi yêu cầu Giám đốc Tài chính Thị Xã xem xét lại hóa đơn bằng văn bản trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn.
  2. Giám đốc Tài chính ban hành quyết định bằng văn bản cho khách hàng trong vòng 10 ngày kể từ ngày yêu cầu, bằng dịch vụ chuyển phát cá nhân hoặc Bưu chính Hoa Kỳ.
  3. Khách hàng có thể kháng cáo quyết định của Giám đốc Tài chính bằng văn bản cho Quản lý Thị xã hoặc người được chỉ định trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận dịch vụ hoặc thư về quyết định đó. Kháng cáo này phải được gửi đến Quản lý thị xã theo địa chỉ Tòa thị chính Yountville, 6550 Yount Street, Yountville, California, 94599.
  4. Quản lý Thị xã hoặc người được chỉ định sẽ đưa vấn đề ra xét xử trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được kháng cáo bằng văn bản. Quản lý Thị xã hoặc người được chỉ định sẽ gửi văn bản đến khách hàng trước ít nhất 10 ngày để thông báo về thời gian và địa điểm cho phiên điều trần bằng dịch vụ chuyển phát cá nhân hoặc Bưu chính Hoa Kỳ, dán tem trả trước.
  5. Quản lý Thị xã hoặc người được chỉ định sẽ xem xét tất cả các bằng chứng được cung cấp tại phiên điều trần, và sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản về những phát hiện và quyết định của mình trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc phiên điều trần bằng dịch vụ chuyển phát cá nhân hoặc Bưu chính Hoa Kỳ, dán tem trả trước.
  6. Quyết định của Quản lý Thị xã hoặc người được chỉ định là quyết định cuối cùng.
 16. Chứng minh rằng anh ấy hoặc cô ấy không có khả năng tài chính để thanh toán cho dịch vụ trong chu kỳ thanh toán thông thường của Thị xã. Một khách hàng có thể được coi là không có khả năng tài chính để thanh toán nếu:
  1. Bất kỳ thành viên nào trong gia đình khách hàng hiện là người nhận CalWORKS, CalFresh, trợ giúp chung, Medi-Cal, Chương trình Thu nhập An sinh Bổ sung/Tiền trả Bổ sung của Tiểu bang, hoặc Chương trình Dinh dưỡng Bổ sung Đặc biệt của California dành cho Phụ nữ, Trailẻ sơ sinh và Trailẻ em; hoặc
  2. Khách hàng khai rằng thu nhập hàng năm của hộ gia đình ít hơn 200 phần trăm mức nghèo của liên bang.
 17. Đồng ý tham gia vào lịch thanh toán thay thế do Thị xã cung cấp, được điều chỉnh bởi các chính sách được mô tả trong tài liệu này.

  Lịch thanh toán kéo dài đến kỳ thanh toán tiếp theo được coi là kế hoạch trả dần, phải được lập thành văn bản và có chữ ký của khách hàng. Kế hoạch trả dần sẽ khấu hao số dư chưa thanh toán trong khoảng thời gian do khách hàng xác định, không quá 12 tháng kể từ ngày ban đầu của hóa đơn. Các khoản thanh toán được khấu hao sẽ được kết hợp với, và phụ thuộc vào ngày hạn thanh toán của, hóa đơn thường xuyên của khách hàng. Khách hàng phải tuân thủ các điều khoản của kế hoạch trả dần và duy trì thanh toán khi các khoản phí tích lũy trong mỗi kỳ thanh toán tiếp theo. Khách hàng không được yêu cầu trả dần thêm bất kỳ khoản phí chưa thanh toán nào tiếp theo trong khi thanh toán các khoản phí quá hạn theo kế hoạch trả dần. Việc không tuân thủ các điều khoản của kế hoạch trả dần sẽ dẫn đến việc phát hành thông báo ngắt kết nối bằng văn bản. Thông báo ngắt kết nối sẽ ở dạng một móc treo cửa được gửi đến tòa nhà không dưới 5 ngày làm việc trước khi ngưng cung cấp dịch vụ.

  Theo quyết định của mình, Thị xã có thể đưa ra bất kỳ lịch thanh toán nào khác theo ủy quyền của Bộ luật An toàn và Sức khỏe 116900 và tiếp theo cho khách hàng đáp ứng các tiêu chuẩn được mô tả ở trên.

 18. Thông báo cho Người Thuê nhà/Người cư trú trong một Khu Dân cư có Đồng hồ đo riêng

  Thị xã sẽ thực hiện một nỗ lực thiện chí, hợp lý để thông báo cho người cư trú, bằng cách thông báo bằng văn bản, khi tài khoản dịch vụ nước chưa thanh toán và sẽ bị ngắt kết nối ít nhất 15 ngày trước khi chấm dứt cung cấp nước. Thông báo bằng văn bản sẽ thông báo cho người thuê/người cư trú rằng họ có quyền trở thành khách hàng của Thị xã mà không cần phải trả số tiền cần thanh toán cho tài khoản quá hạn, miễn là họ sẵn sàng chịu trách nhiệm tài chính cho các khoản phí tiếp theo cho dịch vụ nước tại địa chỉ đó. Để số tiền cần thanh toán cho tài khoản quá hạn được miễn, người thuê/người cư trú phải cung cấp xác minh thời gian thuê nhà dưới dạng hợp đồng thuê nhà hoặc bằng chứng thanh toán tiền thuê.

 19. Thông báo cho Người Thuê nhà/Người cư trú trong một Tổ hợp Nhiều căn được Phục vụ qua một Đồng hồ Tổng. Thị xã sẽ thực hiện một nỗ lực thiện chí, hợp lý để thông báo cho người cư trú, bằng cách thông báo bằng văn bản được treo trên cửa của từng căn, khi tài khoản dịch vụ nước chưa thanh toán và sẽ bị ngắt kết nối ít nhất 15 ngày trước khi chấm dứt cung cấp nước. Thông báo bằng văn bản sẽ thông báo cho người thuê/người cư trú rằng họ có quyền trở thành khách hàng của Thị xã mà không cần phải trả số tiền cần thanh toán cho tài khoản quá hạn, miễn là họ sẵn sàng chịu trách nhiệm tài chính cho các khoản phí tiếp theo cho dịch vụ nước tại (các) địa chỉ được phục vụ bởi đồng hồ tổng. Nếu một hoặc nhiều người cư trú sẵn sàng và có thể chịu trách nhiệm đối với các khoản phí tiếp theo cho dịch vụ nước mà Thị xã thấy hài lòng, hoặc nếu có một phương tiện vật chất, có sẵn về mặt pháp lý cho Thị xã, để chấm dứt dịch vụ có chọn lọc đối với những người cư trú chưa đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ, Thị xã sẽ cung cấp dịch vụ cho những người cư trú đã đáp ứng các yêu cầu đó.

  Nếu thông báo ngắt kết nối bằng văn bản được gửi trả lại do không thể gửi được, Thị xã sẽ thực hiện một nỗ lực thiện chí, hợp lý để đến nơi cư trú và để lại thông báo ngưng cung cấp dịch vụ do không thanh toán.

Nếu khách hàng tranh chấp hóa đơn tiền nước và thực hiện quyền kháng cáo lên Hội đồng Quản trị, Thị xã sẽ không ngắt kết nối dịch vụ nước do không thanh toán trong khi kháng cáo đang chờ xử lý.